Začať znovu

Dovolenka s Vaprio

Získajte herný kód pri nákupe nad 20.00 € na e-shope Vaprio.sk alebo v sieti predajní Vaprio. Akcia je určená pre registrovaných zákazníkov a držiteľov vernostných kariet Vaprio.

Okamžité výhryPravidlá

Zaregistrujte svoj nákup

Získajte herný kód pri nákupe nad 20.00 € na e-shope Vaprio.sk alebo v sieti predajní Vaprio. Akcia je určená pre registrovaných zákazníkov a držiteľov vernostných kariet Vaprio.

Okamžitá výhra
Týždenné žrebovanie
alebo

Úplné pravidlá súťaže „Dovolenka s Vaprio“

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ – DOVOLENKA S VAPRIO

 1. Usporiadateľom spotrebiteľskej súťaže, nazvanej „DOVOLENKA S VAPRIO“ (ďalej len „Hra“), ktorej podmienky upravujú tieto pravidlá (ďalej len „Pravidlá“), je obchodná spoločnosť Vaprio.sk, s.r.o., IČO 50 852 248, so sídlom Mlynarovičova 2452/5-7, 851 03 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri: Sro, Vložka číslo: 119415/B, Okresný súd Bratislava 1 (ďalej len „Usporiadateľ“).

 2. Hra prebieha v období od 29.6.2020 do 30.8.2020 (ďalej len „Obdobie“), t.j. celkovo 63 kalendárnych dní (9 týždňov) v predajnej sieti Usporiadateľa, tvorenej jednak (i) kamennými predajňami Vaprio.sk, ktoré sú uvedené na webovej stránke www.vaprio.sk, a (ii) e-shopom Vaprio.sk, pričom pre on-line nákup v uvedenom e-shope sa vyžaduje predchádzajúca registrácia z dôvodu overenia si zákonného vekového limitu (18+), v oboch prípadoch však výhradne na území Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania“). Výdaj herných kódov bude ukončený na e-shope Vaprio.sk 27.8.2020 o 16:00 hod., v kamenných predajniach Vaprio bude výdaj herných kódov ukončený 30.8.2020 o 20:00 hod.

 3. Účastníkom Hry sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je vlastníkom vernostnej karty Vaprio.sk (Verne Vaše Cigareta.sk), a ktorá počas Obdobia nakúpi klasicky alebo on-line v Mieste konania (ďalej len „Účastník“). Z Hry sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa, ktorí sa podieľajú na organizácii Hry a osoby týmto zamestnancom blízke v zmysle ustanovení § 116 zákona č. 40/1964 Z.z., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa výhercom stane vyššie uvedený zamestnanec Usporiadateľa či vo vzťahu k nemu osoba blízka, ako je upravené vyššie, výhra sa im neodovzdá a bude určený náhradný výherca v súlade s Pravidlami.

 4. Popis Hry: Za každý nákup nad 20 € Účastník dostane unikátny herný kód, ktorý môže uplatniť na stránkach www.vaprio.sk/leto2020 jeho doplnením do interaktívneho formulára spolu s ostatnými povinnými údajmi, a získať tak (i) jednu z garantovaných cien (čiastková hra ISTOTA) alebo (ii) sa zúčastniť losovania o hodnotné týždenné odmeny (čiastková hra NÁHODA). Účastník si môže vybrať, v akej čiastkovej hre svoj unikátny kód/kódy použije. Každý unikátny kód môže byť v hre použitý len raz. Unikátny herný kód musí byť uplatnený najneskôr do 30.8.2020, 23:59, po tomto dátume stráca kód platnosť. Zoznam garantovaných odmien v hre ISTOTA a týždenných odmien v hre NÁHODA je uvedený nižšie. Výhercovia odmien v čiastkovej hre NÁHODA budú vyžrebovaní náhodným výberom zo všetkých účastníkov čiastkovej hry NÁHODA v danom týždni a zverejnení na webových stránkach www.vaprio.sk, vždy nasledujúci týždeň v pondelok od 17:00 hod. Výhercovia v čiastkovej hre NÁHODA budú kontaktovaní Usporiadateľom a bude s nimi odsúhlasený spôsob odovzdania ich výhry. Výhry budú výhercom odovzdané do 30 dní po zverejnení zoznamu výhercov Súťaže.

  Unikátny kód dostane Účastník na vydanej účtenke za nákup tovaru v Mieste konania. Počet vydaných unikátnych herných kódov je obmedzený na 1 kód za deň na jednu vernostnú kartu. Na www.vaprio.sk bude vytvorená stránka s Hrou, na ktorej titulnej strane bude pole pre vyplnenie unikátneho herného kódu. Účastník si vyberie, v akej čiastkovej hre chce svoj kód uplatniť, následne zadá platný kód a získa jednu z garantovaných cien (čiastková hra ISTOTA), resp. prihlási sa do žrebovania o týždenné ceny (čiastková hra NÁHODA).

  Čiastková hra ISTOTA – Garantované ceny

  Garantované ceny budú prideľované náhodným výberom z nižšie uvedeného zoznamu. Účastník vyplní svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu, e-mail, telefón). Pre vyzdvihnutie výhry získa Účastník unikátny kód, ktorý nahlási alebo zadá obsluhe kamennej predajne Vaprio.sk, resp. do objednávkového formulára v internetovom obchode Vaprio.sk.

  Zľavový poukaz v hodnote 15€ pri nákupe nad 50€, Frutie - Jahoda (Strawberry), ePiston POD systém, Zľava 10% pri nákupe nad 20€, Dreamix - Americký tabak (American Dream), Barly RED, Zľava 15% pri nákupe nad 50€, Zľavový poukaz v hodnote 5€ pri nákupe nad 50€, Zľava 20% pri nákupe nad 100€, Dreamix vankúš, Frutie - Čierna ríbezľa (Blackcurrant), Barly BLUE, Dreamix - Čokoláda s mätou (Choco Mint), Frutie - Mango, Cloudee sada, Dreamix - Chladivé lesné plody (Frozen Berry), Zľava 5% pri nákupe nad 15€.

  Čiastková hra NÁHODA – Týždenné ceny

  Poukaz na nákup v sieti Vaprio v hodnote 50 €, Poukaz na nákup v sieti Vaprio v hodnote 100 €, Poukaz na nákup v sieti Vaprio v hodnote 150 € , Poukaz na nákup v sieti Vaprio v hodnote 200 €, Hlavná cena Víkendový pobyt s ubytovaním v hodnote 200 € v meste s "Vaprio".

 5. Súhlas Účastníka so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií: Účasťou v Hre podľa týchto Pravidiel a ich odsúhlasením poskytuje Účastník svoj súhlas s tým, že Usporiadateľ je oprávnený použiť Účastníkom poskytnuté osobné údaje pre účely účasti v Hre a pre marketingové využitie, zahŕňajúce i zasielanie informácií prostredníctvom SMS správ a e-mailov. Usporiadateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje poskytnuté Účastníkom až do odvolania Účastníkom udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Účastník tiež súhlasí so zasielaním obchodných informácií v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov, a to až do odvolania Účastníkom udeleného súhlasu so zasielaním obchodných informácií. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií možno kedykoľvek odvolať. Práva a povinnosti Účastníka sa v oblasti ochrany osobných údajov v plnom rozsahu riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, a to najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ktoré je známe pod skratkou GDPR, a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi v Slovenskej republike.

 6. Usporiadateľ má právo Hru kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu ukončiť, skrátiť, predĺžiť, odvolať a zmeniť Pravidlá, a to i bez poskytnutia príslušných a Súťažou zamýšľaných spotrebiteľských výherných cien. Rozhodnutie Usporiadateľa o ukončení Hry je účinné okamihom jeho uverejnenia na internetových stránkach Usporiadateľa, teda na webovej stránke www.vaprio.sk. V takomto prípade nemá Účastník žiadny právny nárok na náhradu akýchkoľvek škôd alebo na náhradu akýchkoľvek nákladov, prípadne mu vzniknutých z účasti v Hre. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek technickú chybu pri realizácii Hry, a to vrátane, nie však výlučne, ako napr. za zlyhanie techniky, systému, programového vybavenia a pod. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť výhry v zozname výhrami obdobného typu a hodnoty alebo zmeniť podmienky odovzdávania výhier. Usporiadateľ je oprávnený vyradiť z Hry Účastníkov, ktorí nespĺňajú podmienky stanovené Pravidlami alebo platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky v aktuálne platnom znení. Usporiadateľ má právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach Hry vrátane prípadného rozhodnutia o neudelení výhry v Hre pre porušenie pravidiel vo vzťahu k Účastníkovi a/alebo Účastníkom. Účastník berie tiež na vedomie a je uzrozumený s tým, že výhry z Hry nie sú súdne ani inak vymáhateľné. Neprevzaté výhry prepadajú Usporiadateľovi.

 7. Pravidlá predstavujú jediný dokument záväzne upravujúci Hru a sú zverejnené na www.vaprio.sk a sú tiež dostupné v kamenných predajniach siete Vaprio.sk.

V Bratislave, 9.6.2020

Dovolenka s VaprioSprievodca vyberom SK
Hore
Zákaz predaja elektronických cigariet a príslušenstva osobám mladším ako 18 rokov! Na našej webovej stránke používame súbory "cookie", aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili ju Vašim požiadavkám. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s ich využitím.