Vyhráva každý!
Akcia trvá
od 14. 11. 2022 do 23. 12. 2022
Začať znovu

VEĽKÁ VIANOČNÁ HRA

Získajte garantovanú výhru pri nákupe nad 20 € v e-shope Vaprio.sk alebo v sieti predajní Vaprio. Akcia je určená pre registrovaných zákazníkov a držiteľov vernostných kariet Vaprio.

Okamžité výhryPravidlá

Zaregistrujte svoj nákup

Do kolónky „Kód z účtenky“ zapíšte svoj unikátny kód získaný na účtenke pri nákupe na Vaprio.sk
alebo v ktorejkoľvek našej predajni Vaprio.

Úplné pravidlá súťaže „VEĽKÁ VIANOČNÁ HRA“

 1. Usporiadateľom spotrebiteľskej súťaže nazvanej „VEĽKÁ VIANOČNÁ HRA“ (ďalej len „Hra“), ktorej podmienky upravujú tieto pravidlá (ďalej len „Pravidlá“), je obchodná spoločnosť Vaprio.sk, s.r.o., IČO 50 852 248, so sídlom Mlynarovičova 2452/5-7, 851 03 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri: Sro, Vložka číslo: 119415/B, Okresný súd Bratislava 1 (ďalej len „Usporiadateľ“).
 2. Hra prebieha v období od 14. 11. 2022 do 23. 12. 2022 (ďalej len „Obdobie“) v predajnej sieti Usporiadateľa tvorenej jednak (i) kamennými predajňami Vaprio.sk, ktoré sú uvedené na webovej stránke www.vaprio.sk, a (ii) e-shopom Vaprio.sk, pričom pre on-line nákup v uvedenom e-shope sa vyžaduje predchádzajúca registrácia z dôvodu overenia si zákonného vekového limitu (18+), v oboch prípadoch však výhradne na území Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania“).

 3. Účastníkom hry sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je vlastníkom vernostnej karty Vaprio.sk a ktorá počas Obdobia nakúpi klasicky alebo on-line v Mieste konania (ďalej len „Účastník“). Z Hry sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa, ktorí sa podieľajú na organizácii Hry a osoby týmto zamestnancom blízke v zmysle ustanovení § 116 zákona č. 40/1964 Z.z., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa výhercom stane vyššie uvedený zamestnanec Usporiadateľa, či vo vzťahu k nemu osoba blízka, ako je upravené vyššie, výhra sa im neodovzdá a bude určený náhradný výherca v súlade s Pravidlami.

 4. Popis Hry: Za každý nákup nad 20 € Účastník dostane unikátny herný kód, ktorý môže uplatniť na stránkach www.vaprio.sk/vianoce2022 jeho doplnením do interaktívneho formulára spolu s ostatnými povinnými údajmi, a získať tak jednu z garantovaných cien Hry, ako sú vymedzené nižšie.

  Unikátny kód dostane Účastník na vydanej účtenke za nákup tovaru v Mieste konania. Počet vydaných unikátnych herných kódov je obmedzený na 1 kód za deň na jednu vernostnú kartu. Na www.vaprio.sk bude vytvorená stránka s Hrou, na ktorej titulnej strane bude pole pre vyplnenie unikátneho herného kódu. Po zadaní príslušného platného kódu Účastník získa jednu z garantovaných odmien (náhodný výber). Unikátny kód možno uplatniť do 31. 12. 2022.

  Garantované ceny a ich doručovanie:

  Garantované ceny budú prideľované náhodným výberom z nižšie uvedeného zoznamu. Účastník vyplní svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu, e-mail, telefón).

  Produkt podľa vlastného výberu z kategórie Bázy a príchute v max. hodnote 10 €, Produkt podľa vlastného výberu z kategórie Bázy a príchute v max. hodnote 5 €, Produkt podľa vlastného výberu z kategórie Elektronické cigarety v max. hodnote 20 €, Produkt podľa vlastného výberu z kategórie Elektronické cigarety v max. hodnote 30 €, Produkt podľa vlastného výberu z kategórie Módy a Batérie v max. hodnote 40 €, Produkt podľa vlastného výberu z kategórie Módy a Batérie v max. hodnote 60 €, Produkt podľa vlastného výberu z kategórie Náplne v max. hodnote 10 €, Produkt podľa vlastného výberu z kategórie Náplne v max. hodnote 5 €, Produkt podľa vlastného výberu z kategórie Príslušenstvo v max. hodnote 20 €, Produkt podľa vlastného výberu z kategórie Tanky a Atomizéry v max. hodnote 25 €, Vaprio Premium na mesiac zadarmo, Zľava 10% pri nákupe nad 20 €, Zľava 20% pri nákupe nad 40 €.

   

  V prípade výhry „Produktu podľa vlastného výberu“ si zákazník sám vyberie jeden produkt z ponuky Vaprio v danej kategórii. Na tento produkt mu bude uplatnená zľava, resp. nebude účtovaný. Zľava platí len na jeden produkt a nemožno ju deliť. V prípade súbežného nákupu ďalších produktov bude na účtenke zľava uplatnená na jeden produkt, ktorého aktuálna predajná cena je najbližšie k limitnej hranici (maximálnej hodnote) danej výhry.

  Pre vyzdvihnutie/uplatnenie výhry získa Účastník unikátne heslo, ktoré nahlási alebo zadá obsluhe kamennej predajne Vaprio.sk, resp. do objednávkového formulára v internetovom obchode Vaprio.sk.

 5. Súhlas Účastníka so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií. Účasťou v Hre podľa týchto Pravidiel a ich odsúhlasením poskytuje Účastník svoj súhlas s tým, že Usporiadateľ je oprávnený využiť Účastníkom poskytnuté osobné údaje pre účely účasti v Hre a pre marketingové využitie zahrňujúce i zasielanie informácií prostredníctvom SMS správ a e-mailov. Usporiadateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje poskytnuté Účastníkom až do odvolania Účastníkom udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Účastník tiež súhlasí so zasielaním obchodných informácií v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov, a to až do odvolania Účastníkom udeleného súhlasu so zasielaním obchodných informácií. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií možno kedykoľvek odvolať. Práva a povinnosti Účastníka sa v oblasti ochrany osobných údajov v plnom rozsahu riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, a to najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ktoré je známe pod skratkou GDPR, a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi v Slovenskej republike.

 6. Usporiadateľ má právo Hru kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu ukončiť, skrátiť, predĺžiť, odvolať a zmeniť Pravidlá, a to i bez poskytnutia príslušných a Súťažou zamýšľaných spotrebiteľských výherných cien. Rozhodnutie Usporiadateľa o ukončení Hry je účinné okamihom jeho uverejnenia na internetových stránkach Usporiadateľa, teda na webovej stránke www.vaprio.sk. V takomto prípade nemá Účastník žiadny právny nárok na náhradu akýchkoľvek škôd alebo na náhradu akýchkoľvek nákladov, prípadne mu vzniknutých z účasti v Hre. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek technickú chybu pri realizácii Hry, a to vrátane, nie však výlučne, ako napr. za zlyhanie techniky, systému, programového vybavenia a pod. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť výhry v zozname výhrami obdobného typu a hodnoty alebo zmeniť podmienky odovzdávania výhier. Usporiadateľ je oprávnený vyradiť z Hry Účastníkov, ktorí nespĺňajú podmienky stanovené Pravidlami alebo platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky v aktuálne platnom znení. Usporiadateľ má právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach Hry vrátane prípadného rozhodnutia o neudelení výhry v Hre pre porušenie pravidiel vo vzťahu k Účastníkovi a/alebo Účastníkom. Účastník berie tiež na vedomie a je uzrozumený s tým, že výhry z Hry nie sú súdne ani inak vymáhateľné. Neprevzaté výhry prepadajú Usporiadateľovi.

 7. Pravidlá predstavujú jediný dokument záväzne upravujúci Hru a sú zverejnené na www.vaprio.sk a sú tiež dostupné v kamenných predajniach siete Vaprio.sk.

V Bratislave 31. 10. 2022

Vaprio Premium
Hore

Dôležité informácie


Zákaz predaja elektronických cigariet osobám mladším ako 18 rokov.

Pre správne fungovanie webu a analýzu návštevnosti potrebujeme využívať niekoľko externých služieb spoločnosti Google (Analytics, reCaptcha) a od Vás potrebujeme súhlas s ich využitím. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať (vyvolajte znova okno cez odkaz "Cookies" v pätičke webu).