Vyhráva každý!
Akcia trvá
od 13. 11. 2023 do 23. 12. 2023
Začať znovu

ŠTEDRÉ VIANOCE S VAPRIOM

Získajte garantovanú výhru pri nákupe nad 20 € v e-shope Vaprio.sk alebo v sieti predajní Vaprio. Akcia je určená pre registrovaných zákazníkov a držiteľov vernostných kariet Vaprio.

Okamžité výhryPravidlá

Zaregistrujte svoj nákup

Do kolónky „Kód z účtenky“ zapíšte svoj unikátny kód získaný na účtenke pri nákupe na Vaprio.sk
alebo v ktorejkoľvek našej predajni Vaprio.

Úplné pravidlá súťaže „ŠTEDRÉ VIANOCE S VAPRIOM“

 1. Usporiadateľom spotrebiteľskej súťaže nazvanej „ŠTEDRÉ VIANOCE S VAPRIOM“ (ďalej len „Hra“), ktorej podmienky upravujú tieto pravidlá (ďalej len „Pravidlá“), je obchodná spoločnosť Vaprio.sk, s.r.o., IČO 50 852 248, so sídlom Mlynarovičova 2452/5-7, 851 03 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri: Sro, Vložka číslo: 119415/B, Okresný súd Bratislava 1 (ďalej len „Usporiadateľ“).
 2. Hra prebieha v čase od 13.11.2023 do 23.12.2023 (ďalej len „Doba“)v predajnej sieti Usporiadateľa tvorenej jednak (i) kamennými predajňami Vaprio.sk, ktoré sú uvedené na webovej stránke www.vaprio.sk, a (ii) e-shopom Vaprio.sk, pričom pre on-line nákup v uvedenom e-shope sa vyžaduje predchádzajúca registrácia z dôvodu overenia si zákonného vekového limitu (18+), v oboch prípadoch však výhradne na území Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania“).
 3. Účastníkom hry sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je vlastníkom vernostnej karty Vaprio.sk a ktorá počas Obdobia nakúpi klasicky alebo on-line v Mieste konania (ďalej len „Účastník“). Z Hry sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa, ktorí sa podieľajú na organizácii Hry a osoby týmto zamestnancom blízke v zmysle ustanovení § 116 zákona č. 40/1964 Z.z., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa výhercom stane vyššie uvedený zamestnanec Usporiadateľa, či vo vzťahu k nemu osoba blízka, ako je upravené vyššie, výhra sa im neodovzdá a bude určený náhradný výherca v súlade s Pravidlami.
 4. Popis Hry: Za každý nákup nad 20 € Účastník dostane unikátny herný kód, ktorý môže uplatniť na stránkach www.vaprio.sk/vianoce2023 jeho doplnením do interaktívneho formulára spolu s ostatnými povinnými údajmi, a získať tak jednu z garantovaných cien Hry, ako sú vymedzené nižšie.

  Unikátny kód dostane Účastník na vydanej účtenke za nákup tovaru v Mieste konania. Počet vydaných unikátnych herných kódov je obmedzený na 1 kód za deň na jednu vernostnú kartu. Na www.vaprio.sk bude vytvorená stránka s Hrou, na ktorej titulnej strane bude pole pre vyplnenie unikátneho herného kódu. Po zadaní príslušného platného kódu Účastník získa jednu z garantovaných odmien (náhodný výber). Unikátny kód možno uplatniť do 31. 12. 2023.

  Garantované ceny a ich doručovanie:

  Garantované ceny budú prideľované náhodným výberom z nižšie uvedeného zoznamu. Účastník vyplní svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu, e-mail, telefón).

  Dreamix - Malina a kiwi sorbet (Rasp-Kiwi Sorbet), Dreamix - Čučoriedka a mango (Blue Mango), Drippin Salt Party - Dragonade (Dračie ovocie) 10ml, Frutie 50/50 - Banán (Banana), Frutie 50/50 - Čučoriedka (Blueberry), IVG Bar Plus - Chladivá kola (Cola Ice) - jednorazová cigareta, IVG Bar Plus - Grep a limonáda (Pink Lemonade) - jednorazová cigareta, IVG Bar Plus - Jahoda a melón (Strawberry Watermelon) - jednorazová cigareta, IVG Bar Plus - Mango a liči (Mango Lychee) - jednorazová cigareta, OXVA Artio Pod systém sada, OXVA Oneo Pod sada, OXVA Xlim C Pod systém sada, OXVA Xlim Pod systém sada - 3rd Anniversary Edition, OXVA Xlim Pro Pod systém sada, Zľava 10 % pri nákupe nad 20 €, Zľava 20 % pri nákupe nad 40 €.

  V prípade výhry „Produktu podľa vlastného výberu“ si zákazník sám vyberie jeden produkt z ponuky Vaprio v danej kategórii

  Pre vyzdvihnutie/uplatnenie výhry získa Účastník unikátne heslo, ktoré nahlási alebo zadá obsluhe kamennej predajne Vaprio.sk, resp. do objednávkového formulára v internetovom obchode Vaprio.sk.

  Vyzdvihnúť/uplatniť výhru bude možné do 31.1.2024. Po tomto termíne unikátne heslo stráca platnosť.

 5. Súhlas Účastníka so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií. Účasťou v Hre podľa týchto Pravidiel a ich odsúhlasením poskytuje Účastník svoj súhlas s tým, že Usporiadateľ je oprávnený využiť Účastníkom poskytnuté osobné údaje pre účely účasti v Hre a pre marketingové využitie zahrňujúce i zasielanie informácií prostredníctvom SMS správ a e-mailov. Usporiadateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje poskytnuté Účastníkom až do odvolania Účastníkom udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Účastník tiež súhlasí so zasielaním obchodných informácií v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov, a to až do odvolania Účastníkom udeleného súhlasu so zasielaním obchodných informácií. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií možno kedykoľvek odvolať. Práva a povinnosti Účastníka sa v oblasti ochrany osobných údajov v plnom rozsahu riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, a to najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ktoré je známe pod skratkou GDPR, a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi v Slovenskej republike.
 6. Usporiadateľ má právo Hru kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu ukončiť, skrátiť, predĺžiť, odvolať a zmeniť Pravidlá, a to i bez poskytnutia príslušných a Súťažou zamýšľaných spotrebiteľských výherných cien. Rozhodnutie Usporiadateľa o ukončení Hry je účinné okamihom jeho uverejnenia na internetových stránkach Usporiadateľa, teda na webovej stránke www.vaprio.sk. V takomto prípade nemá Účastník žiadny právny nárok na náhradu akýchkoľvek škôd alebo na náhradu akýchkoľvek nákladov, prípadne mu vzniknutých z účasti v Hre. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek technickú chybu pri realizácii Hry, a to vrátane, nie však výlučne, ako napr. za zlyhanie techniky, systému, programového vybavenia a pod. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť výhry v zozname výhrami obdobného typu a hodnoty alebo zmeniť podmienky odovzdávania výhier. Usporiadateľ je oprávnený vyradiť z Hry Účastníkov, ktorí nespĺňajú podmienky stanovené Pravidlami alebo platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky v aktuálne platnom znení. Usporiadateľ má právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach Hry vrátane prípadného rozhodnutia o neudelení výhry v Hre pre porušenie pravidiel vo vzťahu k Účastníkovi a/alebo Účastníkom. Účastník berie tiež na vedomie a je uzrozumený s tým, že výhry z Hry nie sú súdne ani inak vymáhateľné. Neprevzaté výhry prepadajú Usporiadateľovi.
 7. Pravidlá predstavujú jediný dokument záväzne upravujúci Hru a sú zverejnené na www.vaprio.sk a sú tiež dostupné v kamenných predajniach siete Vaprio.sk.

V Bratislave 7. 11. 2023

Vianoce 2023
Hore

Používame súbory cookies


Zákaz predaja elektronických cigariet osobám mladším ako 18 rokov.
Pre overenie plnoletosti využite systém IdGuard vo Vašom zákazníckom profile.


Pre správne fungovanie webu a analýzu návštevnosti potrebujeme využívať niekoľko externých služieb spoločnosti Google (Analytics, reCaptcha) a od Vás potrebujeme súhlas s ich využitím. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať (vyvolajte znova okno cez odkaz "Cookies" v pätičke webu).Ak sa chcete dozvedieť viac o našej cookies politike, kliknite prosím SEM.