Vaprio PREMIUM

Vaprio premium

Služba Vaprio PREMIUM byla ukončena.

Prodej Vaprio Premium byl ukončen k 30.6.2023. Pokud máte aktivní a zaplacené předplatné, můžete jeho výhody využívat až do konce platnosti. Prodloužení ani nové registrace nejsou možné.

Podmienky používania služby Vaprio Premium

 • Úvodné ustanovenia

  • Používanie služby Vaprio Premium na portále www.vaprio.sk alebo v kamenných predajniach Vaprio.sk s.r.o. (ďalej len ako „Služba“) sa riadi týmito podmienkami zmluvného vzťahu medzi Užívateľom a spoločnosťou Vaprio.sk, s.r.o., Mlynarovičova 2452/5-7, 851 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO 50 852 248 (ďalej tiež ako „Poskytovateľ“).
  • Pre účely týchto Podmienok je užívateľom fyzická osoba, spôsobilá na právne jednanie, ktorá vyjadrila súhlas s týmito Podmienkami, je registrovaná u Poskytovateľa a má u Poskytovateľa overený užívateľský účet (ďalej ako „Užívateľ“).
  • Užívateľ musí vyjadriť súhlas s Podmienkami. Súhlas s Podmienkami je vyjadrený zakúpením a aktiváciou Služby. Ak Užívateľ s Podmienkami nesúhlasí, nemôže Službu používať.
  • Služba umožňuje Užívateľovi za úplatu čerpať výhody poskytované Poskytovateľom. Výhody poskytované v rámci Služby sú uvedené na adrese www.vaprio.sk/premium. Poskytnutie produktu zadarmo je viazané na minimálnu hodnotu nákupu vo výške 8 €.
  • Služba je určená len osobám starším ako 18 rokov, registrovaným s overeným užívateľským účtom u Poskytovateľa.
  • Službu Vaprio Premium je možné zakúpiť (alebo automaticky predĺžiť na nasledujúce obdobie) najneskôr do 30. júna 2023.
 • Spoplatnenie Služby

  • Využívanie Služby je spoplatnené. Aktuálny cenník za poskytovanú službu je uvedený na adrese www.vaprio.sk/premium. Službu je možné objednať na obdobie jedného mesiaca (30 dní) alebo na obdobie jedného roku (365 dní). Služba je na uvedené obdobie Užívateľovi poskytovaná odo dňa jej zakúpenia cez užívateľský účet alebo v kamennej predajni Vaprio.sk.
 • Úhrada za poskytovanú Službu

  • Poskytovanie služby možno zakúpiť online cez zákaznícky účet na adrese www.vaprio.sk/premium alebo v kamennej predajni Vaprio.sk (zoznam uvedený na adrese https://www.vaprio.sk/predajne.html).
  • Úhrada za Službu môže byť zrealizovaná platobnou kartou, v hotovosti alebo prostredníctvom Darčekového poukazu.
  • Pre platbu platobnou kartou je Užívateľ povinný použiť len takú platobnú kartu, na ktorej používanie je legislatívne oprávnený.
 • Automatické predlžovanie poskytovanej Služby a jeho zrušenie

  • Poskytovanie objednanej služby, ktorej úhrada prebehla platobnou kartou cez zákaznícky účet Užívateľa, bude automaticky predlžované na dobu ďalšieho mesiaca (30 dní), respektíve roku (365 dní) opakovane, kým Užívateľ Službu nezruší.
  • Poplatok bude automaticky strhnutý z platobnej karty Užívateľa po uplynutí 30 kalendárnych dní od objednania poskytovanej Služby na úhradu mesiaca nasledujúceho. V prípade úhrady za Službu na obdobie jedného roku bude poplatok na nasledujúci rok z platobnej karty uhradený vždy vo výročie prvej úhrady, t. j. 365 dní po predchádzajúcej úhrade.
  • Službu možno zo strany Užívateľa zrušiť cez užívateľský účet alebo žiadosťou u Poskytovateľa Služby. Účinnosť zrušenia poskytovanej Služby nastáva k poslednému dňu trvania už uhradenej a aktivovanej služby.
  • O blížiacom sa automatickom predĺžení poskytovanej Služby bude Užívateľ informovaný elektronicky 7 dní pred jej predĺžením.
  • Ak bola Služba zakúpená v kamennej predajni Vaprio alebo vložením Darčekového poukazu bez uloženia údajov o platobnej karte, nedochádza k automatickému predlžovaniu poskytovanej Služby a uplynutím posledného dňa už aktivovanej Služby poskytovanie Služby zaniká.
 • Záverečné ustanovenia

  • Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť obsah týchto Podmienok. Ich zmena je potom účinná odo dňa zverejnenia na adrese www.vaprio.sk/premium. Akékoľvek zmeny týchto Podmienok nadobúdajú účinnosť po zverejnení a stanoveným dňom určeným Poskytovateľom.
  • V prípade takých zmien v Podmienkach, ktoré budú v neprospech Užívateľa, bude Poskytovateľ Užívateľa o takých zmenách náležitou formou informovať minimálne 30 dní pred ich plánovanou účinnosťou. V prípade prejaveného nesúhlasu so zmenou Podmienok dôjde k ukončeniu poskytovanej Služby po uplynutí lehoty, pri už zaplatenej Službe Užívateľom. Súhlas so zmeneným znením podmienok môže Užívateľ vyjadriť výslovne alebo tým, že sa v lehote 30 dní nevyjadrí, že so zmenou nesúhlasí.
  • Ak dôjde zo strany Poskytovateľa k ukončeniu Služby, vráti Užívateľovi pomernú časť uhradeného poplatku s ohľadom na počet mesiacov/dní, počas ktorých služba už nebude poskytovaná. Pomerná časť poplatku bude uhradená na bankový účet Užívateľa, z ktorého boli prostredníctvom platobnej karty realizované platby za poskytované Služby.
  • Poskytovateľ môže ukončiť Užívateľovi poskytovanie Služby bez náhrady v prípade závažného porušenia týchto Podmienok, predovšetkým potom v prípade dôvodného podozrenia na zneužitie platobnej karty, z ktorej je úhrada za poskytované Služby hradená.
  • Akákoľvek komunikácia medzi Poskytovateľom a Užívateľom prebieha elektronicky formou elektronickej pošty (e-mailu), prípadne formou SMS správ.
  • Pre otázky a záležitosti, na ktoré nemožno použiť Podmienky Služby Vaprio Premium, sa použijú Obchodné podmienky Vaprio.sk.
  • Tieto Podmienky používania Služby Vaprio Premium nadobúdajú účinnosť dňa 1.11.2022.
Hore

Používame súbory cookies


Zákaz predaja elektronických cigariet osobám mladším ako 18 rokov.
Pre overenie plnoletosti využite systém IdGuard vo Vašom zákazníckom profile.


Pre správne fungovanie webu a analýzu návštevnosti potrebujeme využívať niekoľko externých služieb spoločnosti Google (Analytics, reCaptcha) a od Vás potrebujeme súhlas s ich využitím. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať (vyvolajte znova okno cez odkaz "Cookies" v pätičke webu).Ak sa chcete dozvedieť viac o našej cookies politike, kliknite prosím SEM.